Putničko Zdravstveno Osiguranje

Planirate na odmor ili poslovni put u inostranstvo?

Na putu vam se često mogu desiti razne nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolesti, a zbog kojih moramo da posjetimo doktora i što zna biti veoma skupo u inostranstvu.

Wiener osiguranje nudi posebnu zaštitu na putu – putničko zdravstveno osiguranje, koje služi za osiguranje lica za vrijeme njihovog puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko sklopite našu polisu putničko zdravstvenog osiguranja, bićete osigurani za vrijeme puta u svim zemljama svijeta, osim vaše matične zemlje. Putničko zdravstveno osiguranje Wiener osiguranja je najbolji proizvod te vrste na tržištu kada je riječ o omjeru cijene i kvalitete – pruža najbolju moguću zaštitu od velikog broja rizika za premiju po danu koja kreće već od samo 0, 65 KM za pojedince, dok je za porodična i grupna putovanja premija još i niža!

Putničko zdravstveno osiguranje možete da zaključite na nekoliko načina, uz posebne pogodnosti:

  • Pojedinačno, kada polisa glasi na ime osiguranika
  • Porodično, kada polisa glasi na sve članove porodice (otac, majka i djeca do navršene 21. godine starosti).  Premije su u ovom slučaju manje  nego kada se osiguranje zaključuje za svakog člana porodice pojedinačno.
  • Grupno, kada se osigurava 10 i više lica sa priloženim spiskom članova grupe.
  • Za grupno osiguranje od preko 50 lica se odobrava popust od 10%
  • Mogu se osigurati samo zdrava lica do 60 godina, a starost se utvrđuje na dan isteka osiguranja, dok se za osiguranje lica preko 60 godina doplaćuju određeni doplaci.

Za poslovna putovanja moguće je ugovoriti sljedeće vrste osiguranja, uz posebne pogodnosti:

  • pojedinačno, kada polisa glasi na ime osiguranika
  • grupno, kada se osigurava grupa lica od 2 do 9
  • kolektivno, kada se osigurava 10 i više lica
  • polugodišnju (za već od 55 KM) ili godišnju premiju (za već od 70 KM)
  • za godišnja putovanja, jedan boravak ne može trajati duže od 60 dana.

Trajanje osiguranja može biti od 3 do najviše 365 dana za sva pojedinačna, porodična i grupna osiguranja.

Putničko zdravstveno osiguranje Wiener osiguranja obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu iznenadne bolesti ili pretrpljenog nesrećnog slučaja osiguranog lica za vrijeme boravka u inostranstvu. Možete da izaberete i različite osigurane sume, od 10.000 do 30.000 evra. 

Osiguravajuće kuće sa kojima najčešće sarađujemo su Vienna Osiguranje, Wiener Osiguranje, Drina Osiguranje, Triglav Osiguranje i dr.